RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW
KANCELARII ADWOKACKIEJ ADWOKATA ROBERTA KLEJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informuję, że:
Administratorem Pana(i) danych osobowych jest adwokat Robert Klejna prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KLEJNA ROBERT KANCELARIA ADWOKACKA, ul. Chopina 16a/6a, 62-510 Konin, NIP: 6652314644.
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pan(i) skontaktować bezpośrednio z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adwokat@adwokatrobertklejna.pl, tel. 63 244 00 20 (w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00) lub pisemnie na adres: ul. Chopina 16a/6a, 62-510 Konin.
Administrator będzie przetwarzać Pana(i) dane osobowe wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).
Administrator będzie przechowywać Pana(i) dane osobowe do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z art. 16 c ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, tj. przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.
Pana(i) dane osobowe mogą zostać przekazywane osobom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego Pana(i) sprawę lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierającym kancelarię w zakresie obsługi finansowo-księgowej i informatycznej.
Ma Pan(i) prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), gdy nie ma podstaw do przetwarzania – prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy i jej realizacji, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
W każdej chwili przysługuje Panu(i) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.